Lijmspray Ghiant High-Tac re-positioneerbaar 400ml

Lijmspray Ghiant High-Tac re-positioneerbaar 400ml
Lijmspray Ghiant High-Tac re-positioneerbaar 400ml
€ 6,90
€ 5,31

( € 6,42 incl. BTW)

Aantal Prijs incl. BTW
1 € 5,31 € 6,43
12 € 5,04 € 6,10

Code: 1386601

op voorraad

Verpakt per: Spuitbus a 400 milliliter

Prijs per: Spuitbus/400 Milliliter

 

Logo
Icon

Omschrijving

 • Gemakkelijk te gebruiken verwijderbare spuitlijm.
 • Zuurvrij.
 • Geschikt voor sjablonen voor zowel canvas als textiel.
 • Gevarenaanduiding;
 • EUH066 "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken."
 • H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol."
 • H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting."
 • H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
 • H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."
 • H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."
 • P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden."
 • P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
 • P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie:" Een arts raadplegen."
 • P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."
 • P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."

Specificaties

Productnummer: 1386601
EAN: 5412966200014
OEM: 5-412966-200014
Merk: Ghiant
Voorraad: 173
Verpakt per: Spuitbus a 400 milliliter / 1
Prijs per: Spuitbus/400 Milliliter
Kleur: Transparant
Formaat: EA3

Schrijf een review voor dit product